Huishoudelijk reglement

Vereniging

2.1.            Bestuur

2.2.            Commissies

2.3.            Activiteiten en evenementen

2.4.            Invulling van de doelstelling

2.5.            Schippers

2.6.            Tochtcoördinatie

2.7.            Communicatie

Verplichtingen van leden, introducés, deelnemers

Aansprakelijkheid

Inschrijfvoorwaarden

Financiën

WA Verzekering en Schadefonds

7.1            WA Verzekering

7.2            Schadefonds

Slotbepalingen

1.   Doelstelling
Conform de statuten artikel 38 lid 5 is de Algemene Vergadering gerechtigd een Huishoudelijk Reglement vast te stellen. Dit huishoudelijk reglement is gericht op het in de praktijk uitoefenen van zeilen op zee in verenigingsverband. Daartoe zijn de verschillende verantwoordelijkheden in dit huishoudelijk reglement uiteengezet.

Leidend daarbij is dat de vereniging, haar bestuur en commissies bijdragen aan het organiseren en mogelijk maken van evenementen en activiteiten met als thema zeezeilen, waarbij de individuele deelnemers altijd zelf verantwoordelijk blijven voor veiligheid, welzijn, materiële en immateriële schade en/of daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

2.   Vereniging
De vereniging draagt de naam “Zeezeilvereniging GENOSEA” (verder “de vereniging”).

Zij is statutair gevestigd te Utrecht.

2.1.Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Haar taak omvat onder andere:

Handhaven van statuten en huishoudelijk reglement;
Behartigen van verenigingsbelangen;
Uitvoeren van besluiten van ledenvergaderingen;
Beheer der gelden en materieel der vereniging.

2.2.Commissies
Het bestuur kan commissies benoemen om zich te laten bijstaan in haar werk.
De raad van commissarissen is geen commissie en wordt benoemd door de algemene ledenvergadering en brengt aan haar verslag uit.
De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering ook wat betreft de werkzaamheden van de commissies.
Het bestuur stelt in overleg met de commissie de taakomschrijving vast waaraan de commissie zich bij uitvoering van haar taak dient te houden.
Iedere commissie benoemt uit haar leden een voorzitter, die het contact met het bestuur onderhoudt.
Ontbinding van een commissie geschiedt door het bestuur met uitzondering van de raad van commissarissen.
In ieder geval te benoemen commissies zijn de Schippers Advies Commissie (“SAC”) en de Activiteiten Commissie (“AC”).

2.3.Activiteiten en evenementen.
2.3.1                 Een activiteit wordt door de vereniging georganiseerd en is uitsluitend toegankelijk voor leden en juniordeelnemers.
Een evenement wordt door de vereniging georganiseerd voor meer dan uitsluitend de leden en juniordeelnemers. Middels de evenementen tracht de vereniging haar doelen te verwezenlijken voor zover deze een breder publiek betreffen. Een evenement kan zowel “droog” (lezing) als “nat & zout” (zeiltocht) zijn. Het bestuur besluit welke zeiltochten als evenement c.q. activiteit aangemerkt worden.
Geïnteresseerde niet-leden (introducés) kunnen zich voor een activiteit inschrijven na voordracht door één of meerdere leden, en onder beding van de inschrijfvoorwaarden. Zij kunnen in beginsel slechts eenmaal gebruik maken van deze introductieregeling; voor deelname aan een volgende activiteit moet de introducé lid worden, tenzij het bestuur ontheffing verleent.
2.4.Invulling van de doelstelling
De doelstelling wordt in de praktijk gerealiseerd door het opstellen van een “zeilprogramma” bestaande uit activiteiten en evenementen, veelal ondersteund door en op voordracht van de Activiteiten Commissie, en door openstellen van inschrijving op de verschillende onderdelen van dit “zeilprogramma”. Dit “zeilprogramma” dient via de officiële communicatiekanalen bekend te worden gemaakt aan de leden.
Het bestuur kan de huur en/of borg van zeilboten voorschieten of zelfstandig een contractuele verplichting met een verhurende partij aangaan en de ontstane verplichting verrekenen met de inschrijvingen, inclusief een redelijke en billijke opslag ten bate van de middelen van de vereniging.
Om de borgstelling voor een gehuurd schip en aansprakelijkheid jegens derden die kan ontstaan uit deelname aan een door de vereniging georganiseerde activiteit/evenement in redelijkheid af te dekken is de vereniging gehouden een passende WA verzekering aan te houden.
Huur en/of borg voor zeiljachten worden alleen voorgeschoten of contractuele verplichtingen worden alleen aangegaan als de schipper een door Genosea benoemde schipper is, dan wel een door de verhurende partij aangewezen schipper indien vaargebied en/of scheepstype daartoe moverende en gegronde reden zijn.
Bovenstaande laat onverlet dat verantwoordelijkheid voor veiligheid, welzijn, handelen, materiële en immateriële schade en/of daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid niet alleen bij de schipper ligt, maar ook bij de individuele deelnemers.
2.5.Schippers
Benoeming en schorsing van schippers geschiedt uitsluitend door het bestuur.
Het bestuur benoemt schippers uitsluitend op schriftelijke voordracht door de Schippers Advies Commissie, met inachtneming van eventuele beperkingen ten aanzien van het vaargebied voor de te benoemen schipper als aangegeven door de Schippers Advies Commissie.
De Schippers Advies Commissie zal een voordracht aan het bestuur overwegen als een kandidaat door twee verschillende schippers, na twee verschillende recente tochten, voorgedragen wordt. Deze voordrachten moeten schriftelijk bij de commissie ingediend worden.
Een schipper kan pas een kandidaat voordragen nadat hij zelf als schipper met de kandidaat gevaren heeft.
De Schippers Advies Commissie kan een beperking opgeven van het vaargebied ten aanzien waarvan de voordracht van de te benoemen schipper wordt gedaan.
Voorwaarde voor het in aanmerking komen als schipper is het voldoen aan de door de vereniging vastgestelde en op de website gepubliceerde eisen, of door het op basis van aantoonbare ervaring bezitten van kennis en vaardigheden op minimaal hetzelfde niveau, bijvoorbeeld CWO zeezeilen IV-uitgebreid, of RYA Yachtmaster Offshore.
Een benoemde schipper zal gedurende de eerste twee tochten voor Genosea gevolgd en geëvalueerd worden. De SAC voert deze evaluatie uit door het voeren van gesprekken met de bemanningsleden, kort na afloop van de betreffende tocht. Bij deze gesprekken wordt met name gelet op de gestelde eisen voor Genosea schippers. Naar aanleiding van deze gesprekken zal de commissie een advies aan het bestuur uitbrengen waarna definitieve benoeming door het bestuur kan volgen.
2.6.Tochtcoördinatie
Er kan op vrijwillige basis een tochtcoördinator voor een activiteit/evenement worden benoemd, welke ondersteunt in logistiek, planning, bevoorrading, communicatie, en/of andere praktische zaken. Aan deze rol zijn geen formele verplichtingen en/of verantwoordelijkheden verbonden; wel worden deelnemers verzocht in redelijkheid de instructies van de tochtcoördinator op te volgen.

2.7.Communicatie
De officiële communicatiekanalen van de vereniging bestaan uit de website van de vereniging (www.genosea.nl) en uit nieuwsbrieven welke door het bestuur worden verstuurd.

3.   Verplichtingen van leden, introducés, deelnemers

Deelnemers dienen verzekerd te zijn voor door hen of door onder hun verantwoordelijkheid vallende kinderen veroorzaakte schade jegens de vereniging of derden.
Deelnemers aan natte activiteiten/evenementen dienen minimaal te beschikken over zwemdiploma B of te kunnen zwemmen op gelijk niveau.
Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van risico’s die horen bij het zeilen/varen en dienen informatie in te winnen voorafgaand aan de activiteit/evenement over de risico’s.
Deelnemers dienen zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies, het boordreglement, aanwijzingen, regels en voorschriften die zijn of worden gegeven door de vereniging of schippers of personen of organisaties die namens de vereniging bij de uitvoering van de activiteit/evenement zijn betrokken. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen is hij/zij verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortkomende schade.
De vereniging of de schipper is te allen tijde gerechtigd de toegang tot of verblijf in de boot of accommodatie te ontzeggen aan personen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij, hetzij onder invloed van drugs of alcohol verkeren, hetzij door ziekte, lichamelijke of geestelijke gesteldheid redelijkerwijs niet in staat kunnen worden geacht aan de activiteit/evenement deel te nemen, hetzij wangedrag vertonen naar oordeel van de schipper, hetzij anderszins redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij, al dan niet door overtreding van deze voorwaarden de uitvoering van de activiteit/evenement zullen belemmeren of vertragen dan wel hinder of gevaar of gezondheidsrisico voor mede-deelnemers kunnen veroorzaken. Betreffende deelnemer heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de deelnamekosten. In verband hiermee zal de vereniging op generlei wijze aansprakelijk worden gehouden.
Deelnemers dienen voor vertrek de schipper op de hoogte te stellen indien er sprake zou kunnen zijn van gezondheidsaspecten dan wel medicijngebruik die strijdig zouden kunnen zijn met de beoefening van de zeilsport of het verblijf op zee. Het hebben voldaan aan deze regel biedt de deelnemer geen recht op verhaal indien complicaties zich voordoen.
Deelnemers dienen voorafgaand aan het inschrijven voor een activiteit/evenement kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement.  Door het inschrijven voor een activiteit/evenement stemt de deelnemer automatisch in met de inschrijfvoorwaarden en overige bepalingen in het huishoudelijk reglement.
De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij vertrek beschikt over alle reisdocumenten die benodigd zijn voor de toegang tot de landen die bij uitvoering van de activiteit/evenement worden aangedaan, zoals paspoort, visa, bewijzen van inenting en vaccinaties. Indien de deelnemer tijdens de uitvoering van de activiteit/evenement de toegang tot een bepaald land wordt geweigerd omdat deze niet over de vereiste reisdocumenten beschikt, zijn alle gevolgen daarvan, waaronder de als gevolg daarvan voor de vereniging optredende schaden en kosten, voor rekening en risico van de deelnemer, zonder dat overigens recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de activiteit/evenementsom bestaat.
Deelnemers worden geadviseerd voor aanvang van de activiteit/evenement een zeil-/watersportdekkende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deelnemers die een activiteit/evenement gedeeltelijk of geheel afbreken hebben geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de deelnamekosten.
4.   Aansprakelijkheid
Leden en introducés nemen voor eigen risico en rekening deel aan activiteiten en evenementen.
Leden en introducés zijn volledig aansprakelijk voor schade of gevolgschade die kan worden toegerekend aan een minderjarige die onder hun verantwoordelijkheid valt.
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal, verlies, schade of ongevallen voortvloeiend uit deelname aan activiteiten/evenementen of uit het verstrekken van gegevens (foto’s, teksten etc.) door haar leden op de Genosea website.
De vereniging is niet aansprakelijk voor door een lid of introducé geleden schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de door de vereniging georganiseerde activiteiten/evenementen wanneer deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht of andere omstandigheden die niet aan de vereniging zijn toe te rekenen, bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, werkstakingen, schade aan materieel etc. .
Indien voor een activiteit/evenement gebruik wordt gemaakt van een goed welke eigendom is of onder de verantwoordelijkheid valt van een deelnemer/lid/introducé, is de vereniging, haar bestuurders, commissieleden of vrijwilligers in geen geval aansprakelijk voor schade aan, verlies, vermissing, diefstal of anderzijds van dit goed, tenzij vooraf expliciet anders is overeengekomen.
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet-doorgaan van activiteiten/ evenementen.
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging bij de uitvoering van een activiteit/evenement door onvoorziene omstandigheden en/of voor de als gevolg daarvan ontstane schade opgelopen door de deelnemer. Het risico ten aanzien van de weersomstandigheden ligt uitdrukkelijk bij de deelnemer. Bij slechte (weers)omstandigheden of vergelijkbare omstandigheden waardoor de uitvoering van de activiteit/evenement wordt belemmerd, is de schipper te allen tijde gerechtigd tot uitstel van vertrek of aanpassing van het programma. De schipper beoordeelt de omstandigheden en de beoordeling staat niet ter discussie.
Degene die betaalt (mede voor een ander) is hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade die kan worden toegerekend aan de deelnemers waarvoor is betaald.
5.   Inschrijfvoorwaarden
Inschrijving voor activiteiten staat slechts open voor leden, die aan de op hen conform de statuten rustende verplichtingen hebben voldaan. Juniordeelnemers kunnen zich inschrijven voor die activiteiten die daar expliciet voor zijn opengesteld. Indien juniordeelnemers zich willen inschrijven voor een tocht die daar niet expliciet voor is opengesteld kan dat alleen na voorafgaande instemming van de schipper en overige reeds ingeschreven deelnemers.
Voor deelname aan een activiteit/evenement wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd. Dit bedrag wordt telkenmale door het bestuur vastgesteld. Niet inbegrepen zijn bijvoorbeeld de individuele reiskosten, havengelden en de kosten van eten en drinken, tenzij anders vermeld.
Iedere reservering dient schriftelijk te geschieden onder gelijktijdige aanbetaling van 50 % van de kosten van de betreffende activiteit/evenement. Voor introducés geldt dat direct 100% van de kosten betaald moet worden.
Een inschrijving is pas definitief als tenminste 50% van de kosten van de activiteit/evenement zijn betaald.
Voor zover de activiteit/het evenement niet overboekt is zal de vereniging iedere inschrijving schriftelijk bevestigen na ontvangst van de aanbetaling.
Bij overboeking worden diegenen het eerst geannuleerd die het laatst hebben aanbetaald, ongeacht of zij wel of niet lid zijn.
De volledige som van de per activiteit/evenement verschuldigde kosten dient uiterlijk twee weken voor de geplande vertrekdatum in het bezit van de vereniging te zijn, bij voorkeur door overschrijving op de bankrekening van de vereniging.
De vereniging zal de omvang van de verschuldigde borgsom zo mogelijk van te voren aangeven. De deelnemers dienen bij een borgstelling, bijvoorbeeld bij de huur van een schip, zowel betaling als inning, zelf met een verhuurder te regelen zonder tussenkomst van de vereniging, tenzij het bestuur anders beslist.
Indien de verhuurder na afloop van de activiteit/evenement de borgsom niet of niet geheel terugbetaalt dan zal het verschuldigde deel van de borgsom hoofdelijk over alle deelnemers worden omgeslagen.
De schipper is eindverantwoordelijk voor betaling van de borgstelling en afhandeling na afloop.
Indien de vereniging na afloop van de activiteit/evenement de door de vereniging voorgeschoten borgsom niet of niet geheel terugkrijgt dan zal het verschuldigde deel van de borgsom hoofdelijk over alle deelnemers worden omgeslagen en gevorderd.
Bij annulering of wijziging van activiteiten/evenementen door de deelnemer in een periode korter dan vier weken voor de geplande vertrekdatum, is de betrokkene het volgende verschuldigd aan de vereniging:
vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor de dag van vertrek: 50 % van de totale kosten,
vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 85 % van de totale kosten,
op de dag van vertrek of later: de totale kosten.
Voor activiteiten en evenementen van zeven dagen en langer geldt tevens dat bij annulering of wijziging vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag van vertrek, de betrokkene 25% van de totale kosten verschuldigd zal zijn.
Indien bij wijziging of annulering door een lid de opengevallen plaats door een ander lid wordt ingenomen zonder dat de vereniging daardoor financiële schade lijdt, kan in overleg met de betrokkene een deel van de annuleringskosten worden kwijtgescholden.
Kortingen:Het bestuur kan een schipperskorting toekennen voor de schipper.
Het bestuur kan kortingen toekennen categorieën van personen. De criteria hiervoor dienen door de Algemene Ledenvergadering te worden bekrachtigd.
Het bestuur kan kortingen toekennen op basis van verdiensten van leden en/of juniordeelnemers voor de vereniging. De criteria hiervoor dienen door de Algemene Ledenvergadering te worden bekrachtigd.
De vereniging behoudt zich het recht voor de geplande activiteiten/ evenementen te wijzigen of te annuleren. In dergelijke gevallen zal aan de deelnemers zo mogelijk een volwaardig alternatief worden geboden. Deelnemers die van een geboden alternatief geen gebruik kunnen of willen maken, krijgen de reeds door hen gestorte gelden volledig gerestitueerd. Deze restitutie zal ook plaatsvinden indien de vereniging een activiteit/evenement heeft moeten annuleren.
6.   Financiën
Vorderingen van leden en juniordeelnemers op de vereniging kunnen niet worden vereffend met de kosten van nog plaats te vinden activiteiten/evenementen, tenzij het bestuur anders beslist.
Diensten ten behoeve van de vereniging worden door de leden en juniordeelnemers belangeloos verricht.
Bij specifieke diensten kan het bestuur besluiten dat de reële kosten voor vergoeding in aanmerking komen.
In geen geval worden vergoed:Reiskosten voor zover deze meer bedragen dan tarief tweede klas van de Nederlandse Spoorwegen
Reiskosten gemaakt voor het bijwonen van verenigingsavonden en ledenvergaderingen.
Kosten welke later gedeclareerd worden dan een jaar na het maken van de kosten.
Elk jaar wordt de verschuldigde contributie op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie geldt voor een heel jaar van 1 januari tot en met 31 december. Als men lid wordt na 1 september is het bedrag van de contributie evenredig met het aantal gehele maanden van dat verenigingsjaar na de datum van inschrijving.
Voor het betalen van de contributie kan een doorlopende machtiging worden afgegeven aan het bestuur van de vereniging. De via een machtiging te betalen contributie is lager dan de voor anderen geldende contributie.
De contributie moet worden betaald binnen 15 werkdagen na ontvangst van een factuur. Deze kan per brief of e-mail worden verzonden. Na deze termijn wordt een aanmaning verzonden, waarbij een verhoging van het contributiebedrag met € 5,– voor administratiekosten kan plaatsvinden. Indien na de eerste aanmaning nog niet is betaald kan geen deelname aan de tochten van Genosea plaatsvinden. Voor elke volgende aanmaning kan het bestuur wederom deze toeslag opleggen. Indien na drie aanmaningen nog niet is betaald vindt opschorting van alle rechten plaats. Deze opschorting kan alleen ongedaan worden gemaakt door met de verschuldigde lidmaatschapsgelden ook de lidmaatschapsbijdrage voor het daarop volgende jaar te betalen.
Opzegging van het lid kan te allen tijde geschieden. Na opzegging eindigt het lidmaatschap per 31 december van het jaar waarin is opgezegd. Tot die datum heeft het lid alle rechten en verplichtingen ten aanzien van de vereniging. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
Indien een persoon opnieuw een lidmaatschap aanvraagt, zullen eerst alle achterstallige betalingen verricht dienen te worden.
7.   WA Verzekering en Schadefonds
7.1            WA Verzekering
Conform het in 2.4.3 gestelde is de vereniging gehouden een passende WA verzekering aan te houden.

7.1.1               Procedure beroep op de WA verzekering

Een schriftelijk verzoek kan worden ingediend door ieder bemanningslid afzonderlijk dan wel een vertegenwoordiger van de bemanning.
Indienen kan tot uiterlijk 4 (vier) weken na het bekend worden van het netto resterende schadebedrag
Een schadeclaim wordt uitsluitend door het bestuur bij de verzekeraar ingediend.
7.1.2               Een schadeclaim wordt door het bestuur ingediend onder de volgende voorwaarden en uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

De netto resterende schadeverplichting is groter dan 250€ en
de schade komt niet voort uit roekeloos gedrag en
het betreft een evenement of activiteit welke in het officiële zeilprogramma is gepubliceerd en
deelnemers verlenen volledige medewerking aan het aanleveren van alle benodigde informatie.
7.1.2               De deelnemers hebben recht op een evenredig deel van een eventuele uitkering van de verzekeraar. Indien de verzekeraar niets uitkeert hebben de deelnemers geen recht op enige schadevergoeding.

7.2            Schadefonds
De vereniging houdt een schadefonds aan met als doel om in uitzonderlijke gevallen de financiële consequenties voor deelnemers door geleden materiële schade gedeeltelijk te beperken, mocht dit ook na aanspraak op de WA verzekering van toepassing zijn.

Zulks louter uit coulance en op voorstel van het bestuur met per geval expliciete vermelding vooraf via de officiële communicatiekanalen van de vereniging en met verantwoording aan de algemene ledenvergadering, en dit zonder de verantwoordelijkheid van individuele deelnemers in welke zin dan ook te beperken.

7.2.1               Ter aanvulling van de reserves van het schadefonds, zal bij ieder activiteit/evenement een bepaald percentage van de omzet worden gereserveerd. De hoogte van dit percentage wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld.

7.2.2               Bij schade dienen de deelnemers de financiële gevolgen zelf te dragen. Op een later tijdstip kan het schadefonds worden aangesproken. Ieder bemanningslid afzonderlijk dan wel een vertegenwoordiger van de bemanning kan hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Dit verzoek moet uiterlijk 4 (vier) weken na het bekend worden van het netto resterende schadebedrag zijn ingediend. Het bestuur zal uiterlijk 14 dagen na de bestuursvergadering waarin het verzoek is behandeld de betreffende perso(o)n(en) inlichten over het genomen besluit tot afwijzing of voorstel tot uitkering onder voorbehoud van bezwaarprocedure.

7.2.3               Het bestuur kán voorstellen tot uitkering indien:

De netto resterende schadeverplichting groter is dan 250€ en
de schade niet voortkomt uit roekeloos gedrag en
het een evenement of activiteit betreft welke in het officiële zeilprogramma is gepubliceerd en
de schade niet wordt gedekt door de WA verzekering.
7.2.4               Dit voorstel tot uitkering dient op de website van Zeilvereniging Genosea te worden gepubliceerd met motivering en onderbouwing, waarna gedurende twee weken de leden de mogelijkheid hebben tot het indienen van bezwaar.

Mochten 3 (drie) of meer leden bezwaar aantekenen dan dient beslissing tot uitkering te worden aangehouden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering waarin het besluit tot al dan niet uitkeren definitief gemaakt kan worden middels meerderheid van stemmen in deze algemene ledenvergadering.

7.2.5               De maximale uitkering uit het schadefonds komt overeen met de resterende schadeverplichting voor zover die meer bedraagt dan €250.

7.2.6               Jaarlijks zal bij de begroting een maximum risico voor het schadefonds per gebeurtenis worden vastgesteld. Als de maximale netto resterende schadeverplichting per gebeurtenis voor een in het zeilprogramma opgenomen evenement of activiteit hoger is dan dit maximum risico voor het schadefonds vermeerderd met €250, dan zal voor de betreffende activiteit/evenement een extra verzekering worden afgesloten die de maximale netto resterende schadeverplichting vermindert tot onder de vastgestelde grens. De kosten van deze extra verzekering worden gerekend tot de kosten van de activiteit/evenement.

8.   Slotbepalingen
Het Huishoudelijk Reglement mag niet in tegenspraak zijn met de wet en de statuten.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de Zeezeilvereniging Genosea en in laatste instantie de Algemene Ledenvergadering.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op 7 oktober 1988 en gewijzigd vastgesteld op de Algemene Ledenvergaderingen van 4 maart 1989, 25 oktober 1991, 2 oktober 1992, 25 maart 1994, 24 maart 1995, 20 maart 1998, 26 maart 1999, 7 januari 2001, 2 april 2002, 23 februari 2003, 27 februari 2005, 26 februari 2007, 9 maart 2008, 10 maart 2013, 31 januari 2016 , 21 januari 2018 en 27 januari 2019.