Wij huren zeilboten op plaatsen waar het leuk zeilen is!

Procedure benoeming schippers

0 Comments


Procedure benoeming schippers

(NB: deze procedure is sinds 26 maart 1999 ook in het HuishoudelijkReglement opgenomen

deze pagina is onderdeel van het schippershandboek

Doel van de procedure

Deze procedure legt vast op welke wijze de benoeming van schippers binnen Genosea tot stand komt en geeft criteria waaraan schippers moeten voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen.

Verantwoordelijkheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van schippers en voor de uitvoering en het onderhouden van deze procedure. Het bestuur laat zich hierbij adviseren door de schippers advies commissie.

Kust- en Zeeschippers

Er zijn twee categorieën schippers binnen Genosea, te weten kust- en zeeschippers.

Kustschippers:
Het vaargebied van de kustschipper is gedefinieerd als: binnenwateren plus Nederlandse, Belgische en Duitse kustwateren tot ca. 20 mijl uit de kust. In dit vaargebied moet de kustschipper het schip onder alle omstandigheden beheersen. Een kustschipper wordt niet geacht uit te varen bij windkracht 7Bft of hoger. Een kustschipper wordt niet ingezet op tochten waarbij van te voren vast staat dat er 's nachts gevaren moet worden.

Zeeschippers:
Een zeeschipper moet alle bekwaamheden van een kustschipper bezitten en bovendien in staat zijn met behulp van peilingen een vreemde kust te verkennen en aan te lopen. In alle vaargebieden moet de zeeschipper het schip onder alle omstandigheden gedurende meerdere etmalen kunnen beheersen. Hij moet ook in staat zijn taken en verantwoordelijkheden te delegeren aan een bemanningslid dat dienst doet als wachtleider.

Voor alle schippers geldt dat als de omstandigheden (windkracht, plaatselijke situatie, eigenschappen van het schip) dit naar het oordeel van de schipper niet toelaten, besloten kan en mag worden niet uit te varen.

Benoeming van schippers.

Benoeming van schippers geschiedt uitsluitend door het bestuur.
Het bestuur benoemt schippers uitsluitend op schriftelijke voordracht van de schippers advies commissie.
De schippers advies commissie zal een voordracht aan het bestuur overwegen als een kandidaat schipper door twee verschillende schippers, na twee verschillende recente tochten, voorgedragen wordt. Deze voordrachten moeten schriftelijk bij de commissie ingediend worden.
Een schipper kan pas een kandidaat voordragen nadat hij zelf als schipper met de kandidaat gevaren heeft. Een kustschipper kan alleen voordrachten tot kustschipper doen.
Een kandidaat zeeschipper hoeft niet eerst apart als kustschipper voorgedragen te worden maar moet wel op alle punten beoordeeld zijn.

Eisen gesteld aan een schipper

Een aspirant schipper moet op de hieronder vermelde punten beoordeeld worden. Uiteraard is het gewicht van de verschillende punten verschillend voor een kust- en een zeeschipper. De beoordeling geschiedt door de voordragende schipper, welke zich er van moet vergewissen dat de aspirant schipper in voldoende mate aan de eisen voldoet.

Hiernaast moet een schipper in het bezit zijn van een marifoon bedieningscertificaat. Een kandidaat zeeschipper moet enkele tochten op zee als wachtleider gefungeerd hebben.

, , Categorie , , Subcategorie , , Kustschipper , , Zeeschipper , , , , Navigatiekennis , , IJsselmeer,Wad,Kust , , + , , + , , , , Â , Zee , , - , , , , , , Â , Nacht , , - , , , , , , Â , GPS en Decca , , /- , , , , , , Â , Astronavigatie , , - , , - , , , , Manoeuvres en , techniek , , Havenmanoeuvres , , + , , + , , , , Â , Zeilmanoeuvres , , + , , + , , , , Â , Zeiltrim , , + , , + , , , , Â , Technisch , inzicht , , + , , + , , , , Intermenselijke , kwaliteiten , , Organisatievermogen , , + , , + , , , , Â , Sociaal gedrag , , + , , + , , , , Â , Didaktisch , vermogen , , Â , + , , , , Zeeziekte , bestendigheid , , Â , + , , + , ,

Externe ervaring

Voor leden die buiten Genosea aantoonbare ervaring als schipper opgebouwd hebben kan het bestuur tot benoeming als zeeschipper overgaan als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

De kandidaat heeft aantoonbaar 3 tochten met bemanning op zee, dus buiten het hierboven als vaargebied voor de kustschipper gedefinieerde gebied, geschipperd. Bij al deze tochten dienen een of meer van de hieronder genoemde elementen aanwezig te zijn geweest en alle genoemde elementen moeten in een of meer tochten aanwezig geweest zijn:
Een tocht op getijdewater
Een aaneengesloten tocht van meer dan 60 mijl.
Een tocht met minsten een nacht
Een tocht van in totaal meer dan 200 mijl
Een tocht waarbij op gegist bestek genavigeerd moest worden.
Een tocht (met stops) van in totaal meer dan 5 vaardagen
De kandidaat voldoet naar het oordeel van de adviserende commissie aan de hierboven gestelde eisen voor Genosea schippers. De commissie dient zich hiervan een grondig beeld te vormen d.m.v. een persoonlijk gesprek en/of door het vragen van referenties.

Een op deze wijze benoemde schipper zal gedurende zijn eerste twee tochten voor Genosea gevolgd en geëvalueerd worden. De adviserende commissie voert deze evaluatie uit door het voeren van gesprekken met de bemanningsleden, kort na afloop van de betreffende tocht. Bij deze gesprekken wordt met name gelet op de gestelde eisen voor Genosea schippers. Naar aanleiding van deze gesprekken zal de commissie een advies aan het bestuur uitbrengen waarna definitieve benoeming door het bestuur kan volgen.